discount
05
ثانیه
06
دقیقه
22
ساعت
04
روز

کارمزد تبادل ارز

کارمزد معاملات در باین ارز بصورت درصد از مبلغ تراکنش و از هر دو طرف معامله یعنی سفارش دهنده و سفارش پذیرنده دریافت میگردد که طبعاً این کارمزد ها با یکدیگر برابر نیستند. با توجه به حجم معاملات یک ماه گذشته کاربران، کارمزد ها مطابق جدول روبرو تعیین می شود.

حجم معاملات ماهیانهکارمزد معاملهسطح کاربری
کمتر از ۲۰ میلیون0.35%ایلان
بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان0.3%ژائو
بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان0.25%لارسن
بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان0.2%ویتالیک
بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان0.15%ساتوشی

کارمزد برداشت

کارمزد برداشت دارایی‌های دیجیتال به نوع ارز بستگی دارد. این هزینه در واقع به دلیل کارمزدهای تراکنش شبکه کسر می‌شود و باین ارز در آن نقشی ندارد. در حال حاضر این هزینه‌ها به شرح زیر است

نام ارزشبکهکارمزد برداشتحداقل میزان برداشت
خانه
بازارها
کیف‌ها
پروفایل